Volg ons ook op:    

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zie ook op de website www.passendonderwijs.nl Het doel van deze wet is dat:

 • Ieder schoolbestuur/stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen.
 • Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een samenwerkingsverband.
 • Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Er bestaan nu ook al samenwerkingsverbanden van scholen, maar deze worden in het nieuwe systeem deels samengevoegd en krijgen er nieuwe taken bij. De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben er voor gekozen één provinciaal samenwerkingsverband te vormen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is inmiddels klaar en is terug te vinden op de website http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/.
 • In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.
 • De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.
 • Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP). In dit SOP beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:
 • de mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde eisen voor de basisondersteuning;
 • welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben;
 • de beschikbare voorzieningen;
 • de partners waar de school mee samenwerkt;
 • de plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.
 • Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering ervan. Het School Ondersteunings Profiel van onze school kunt u ter inzage bekijken op de school. Ons SOP geeft aan dat wij de basiszorg aan uw kind kunnen garanderen.

Op Cbs De Gearing willen we een actieve bijdrage leveren aan het proces om in de omgeving van Dokkum te zorgen voor een dekkend onderwijs- en zorgnetwerk. Wij willen leerlingen met een speciale behoefte zo goed mogelijk onderwijs bieden. Als dat niet binnen de Stichting Arlanta kan, dan zoeken wij met u een geschikte school in de gemeente of daar buiten.


Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure voor kinderen die extra zorg nodig hebben?

De aanmeldingsprocedure voor  Cbs De Gearing  gaat als volgt:

 • Minimaal 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, meldt u uw kind bij ons aan. Als u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat vermoeden bij aanmelding aangeven. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis voor de school van voorkeur om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met directie en intern begeleider. U zorgt dat de relevante informatie voor school beschikbaar is.
 • Cbs De Gearing beslist binnen 6 weken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. In die periode onderzoeken wij of uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en op welke wijze wij deze hulp kunnen bieden. Deze beslissing wordt onder andere op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) genomen.
 • Wij zoeken naar een goede balans tussen uw wensen en de mogelijkheden van onze school. Als wij uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).
 • Leerlingen die ‘zware ondersteuning’ binnen het Speciaal onderwijs nodig hebben, moeten worden aangemeld bij de Commissie van Advies (CvA) van het samenwerkingsverband. Op grond van het dossier en de aanmelding wordt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgegeven. Daarmee kan de leerling worden geplaatst in het speciaal onderwijs.
 • Als uw kind met extra ondersteuning is toegelaten, is het noodzakelijk de ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. In nauw overleg met een deskundige stellen wij samen met u een ontwikkelingsperspectief op.
 • Wij hanteren de volgende stroomschema’s bij de aanmeldingsprocedure:  Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school en Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school van Passend Onderwijs (oktober 2013) Dit stroomschema ontvangt u van de directeur.

Het ontwikkelingsperspectief

Het kan voorkomen dat uw kind niet direct, bij aanname op onze school, maar gedurende zijn/haar ontwikkeling in aanmerking komt voor een ontwikkelingsperspectief. Dit kan voor een of meer vakgebieden gelden. Een ontwikkelingsperspectief biedt handvatten waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoeften en talenten van uw kind. Er staat in waar uw kind naar toe werkt, welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van uw kind steeds duidelijker worden. Daarom evalueren wij elk kwartaal het ontwikkelingsperspectief. Als het nodig is stellen wij het perspectief bij.

De rol van ouders bij Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind. 
De leerkracht mag een nadrukkelijk beroep op u doen en op uw bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind verder verhogen.

Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen naar elkaar uit te spreken. De 1-zorgroute helpt ons daarbij.

Passend onderwijs is gewoon goed onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen. En dat doen we al jaren.