Volg ons ook op:    

Toetsing en borging

In de onderbouw bestaat het volgen van de ontwikkeling van de kinderen vaak uit observeren van het bezig zijn van de kinderen in hun spel en werkomgeving. Deze ontwikkeling leggen wij vast in het programma BOSOS.

We gebruiken daarnaast meerdere genormeerde toetsen. In groep 1 en 2 gebruiken we nu nog de volgende Cito-toetsen:

  • Cito Rekenen voor kleuters
  • Cito Taal voor kleuters

We nemen deze Cito toetsen in eind groep 1 en midden en eind groep 2 af. Vanaf groep 3 komen de kinderen gericht met de basisvaardigheden: lezen, schrijven, rekenen en taal in aanraking.

De vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen worden getoetst met leerstof gebonden toetsen en niet-leerstof gebonden toetsen. Leerstof gebonden toetsen hebben een directe relatie met de behandelde leerstof en de gebruikte methode. Niet-leerstof gebonden toetsen staan los van een methode. We hebben gekozen voor de toetsen van het DIA. We gebruiken in de loop van het schooljaar de volgende toetsen van DIA voor ons Leerlingvolgsysteem in de groepen 3 t/m 8:

  • DMT Drie-minuten-toets Technisch lezen 2009
  • AVI (lezen)
  • Diatekst (begrrijpend lezen)
  • Diawoord (woordenschat)
  • Diaspel (spelling)
  • Diacijfer (rekenen)

Deze toetsen vormen ons Leerlingvolgsysteem. In de loop van het schooljaar worden deze toetsen door de kinderen gemaakt volgens een toets-kalender.

Het werk van de kinderen wordt steekproefsgewijs door de leerkracht gecorrigeerd. Relevante gegevens worden in de groeps- en registratie map vermeld. Voor lezen, taal, rekenen, evenals voor de andere vak-vormingsgebieden wordt regelmatig getoetst met methode gebonden toetsen of de kinderen de verwerkte stof beheersen. De gegevens van de toetsing van het dagelijkse werk worden samen met de gegevens van het LVS gebruikt voor de leerlingenbespreking.

Groep 8 doet mee aan de landelijke eindtoets. In schooljaar 2014-2015 hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van de IEP-eindtoets. Deze eindtoets bevalt ons goed en zal ook in schooljaar 2021-2022 weer worden gebruikt.