Volg ons ook op:    

OAC (ouder advies commissie)

In 2013 zijn binnen stichting CBO Dongeradeel de schoolcommissies opgeheven. Elke school heeft met ingang van dit schooljaar 2014/2015 een OuderAdviesCommissie (OAC).

De OAC is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directeur in de beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

  • Opvoeding
  • Onderwijs
  • Identiteit: zowel de invulling van de levensbeschouwelijke als de onderwijskundige identiteit van de school

De OAC heeft als taak de school zaken op bovenstaande onderdelen met de directeur te bespreken. Zaken die aan de orde kunnen komen zijn o.a. het schoolplan, jaarplan. Ook signaleert de OAC operationele knelpunten en kan de directeur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Het advies hoeft niet overgenomen te worden.. De OAC is, naast het team, de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De OAC draagt hiermee geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert.

De directeur kan, in het kader van beleidsontwikkeling en evaluatie, een beroep doen op de OAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met de geloofsgemeenschap of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en lokale netwerken te benutten.
De OAC bestaat uit 5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school en hebben zitting voor een periode van 5 jaar. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.